ערבים להלוואה שלא נפרעה?- כך תשתחררו מהתחייבותכם

ערבים להלוואה שלא נפרעה?- כך תשתחררו מהתחייבותכם

הגנות ערב יחיד על פי חוק הערבות: מתי ערב יכול לקבל פטור על ערבותו כאשר הלווה לא משלם? עד איזה סכום הערב מוגן?

חושבים שהסתבכתם עם ערבות שנתתם ללוה חדל פרעון? מומחי ייעוץ עסקי מסבירים שיש מוצא מהפלונטר

ערבים להלוואות פוחדים מחתימה ובצדק

ריבוי המקרים של ערבים שהסתבכו ונפלו יחד עם הלווה גורם לרבים מכם להסתייג מחתימה על ערבות גם כשמדובר בחברים קרובים ואפילו בני משפחה. אם תשאלו עורכי דין שחיים את העולם הזה מצדדיו היותר אפלים – הם מצדיקים את הגישה הזהירה הזו. הנה מקרה לדוגמא: מעשה ביזם צעיר שנטל מהבנק הלוואה להרחבת העסק שלו. הבנק ביקש ממנו להמציא ערבים ובטוחות, והיזם הביא את אמו כערבה ואת דירת המגורים שלה כבטוחה. לימים נקלע העסק לקשיים, הבן הלווה חדל להחזיר את הלוואה, והבנק פנה לאם בדרישה לפרוע את החוב תוך אזהרה כי אם לא תעשה כן ייאלץ לממש את הבטוחה ולמכור את דירתה לכיסוי החוב.

מהן הגנות ערב יחיד על פי חוק הערבות?

"מקרה הזה נופל לקטגוריה של 'ערב יחיד מוגן' וכדאי לדעת שיש הגנות לערב יחיד על פי חוק הערבות. ערב יחיד מוגן הוא ערב שאינו תאגיד, ואיננו בן זוג או שותף של הלווה. במקרה כזה הוא יכול להתחייב על סכום של מספר עשרות אלפי שקלים  לכל היותר כאשר מדובר בהלוואה רגילה (למשל הלוואה לצרכים עסקיים) - שאינה מיועדת לרכישת נכס מגורים.

הגנות ערב יחיד: הבנק לא יכול להיות חזק על חלשים

למערכת הבנקאות בארץ יש לעיתים נטייה להיות חזקים על חלשים ולפנות לערבים לכיסוי החוב. הערבים, על פי רוב אנשים פשוטים מן היישוב, נבהלים ומזדרזים למלא את דרישות הבנק, וכאן המקום לומר להם לעצור ולבדוק שהבנק מילא את כל חובותיו כלפיהם כערבים.

הגנות ערב יחיד: מהם החובות החלים על הבנק במסגרת יחסיו עם הערב?

בקשר המשולש בין הבנק, הלווה והערב, הבנק הוא נותן שירות גם לערב ולא רק ללווה. חובת הבנק כלפי הערב דומה לחובת הבנק כלפי שאר לקוחותיו ולפיכך הוא חייב כלפיהם בנאמנות, איסור הטעיה, חובת גילוי, תום לב ועוד. הרבה פעמים ערבים חותמים בבנק על ערבות להלוואה מבלי לדעת את משמעותה ומבלי לדעת את הפרטים המהותיים. נכון אמנם שזו חובתם של הערבים לקרוא להתעניין ולברר על מה שהם חותמים, אבל בדרך כלל מדובר באזרח הקטן שאינו בקיא בדיני הבנקאות. לכן על הבנק מוטלת חובה מוגברת של גילוי והסברה לערב בכל הנוגע למהות עסקת ההלוואה וערבותו.

אלו דברים חייב הבנק לגלות לערב טרם חתימתו?

נציגי הבנק חייבים לגלות לערב מספר רב של פרטים טרם כריתת חוזה הערבות, כגון הסכום הנקוב בחוזה ההלוואה (קרן החוב), תקופת החיוב, שיעורי הריבית, אופן חישוב הריבית, מספר הערבים וחלקו היחסי של כל ערב בחיוב. מעבר לכך, הבנק חייב להסביר לערב האם מדובר בהלוואה לכיסוי חוב קיים או בהלוואה חדשה.

חובת הגילוי של הבנקים לערבים

הרבה פעמים ערבים חותמים בלי לקרוא בעיון וללא ירידה לפרטים מאחר שהטקסט כתוב באותיות המובלעות במסמך ההלוואה. הערב מתחיל לקרוא, מתייאש וחותם. הגילוי המפורט מחייב את הבנק לספק לערב מסמך נפרד מחוזה ההלוואה, עם טקסט נוח לקריאה, ובנוסף צריך לאפשר לערב זמן מספיק לשבת ולקרוא את החוזה בעיון. היו מקרים שבהם הלווה נטל את מסמכי ההלוואה מן הבנק, החתים את הערב בביתו, ללא נוכחות נציגי בנק, ומבלי שהבנק הסביר לערב במפורט את מהות העסקה".

מה יקרה אם הערב חתם מבלי לקבל הסברים מפורטים מנציג הבנק?

לחובת הגילוי של הבנק יש חשיבות מכרעת במקרים בהם הלווה לא עומד בהחזר ההלוואה והבנק פונה לערב לצורך מימוש ערבותו. ישנם  הרבה מקרים בהם הבנק 'לא טרח' להסביר לערב חלק מהפרטים או לא הסביר כלל את הפרטים בחוזה ההלוואה ולא עמד בחובת הגילוי המוטלת עליו. הדבר עלול להוביל לשחרור של הערב מערבותו. למשל, במקרה של האם שחתמה לבנה כערבה ולא קיבלה הסברים מפורטים מהבנק טרם חתימתה, היא עשויה להיות פטורה ומשוחררת מן החוב אם בנה לא יעמוד בפירעונו.

האם חובה על הבנק ליידע את הערב על מצבו הפיננסי של הלווה טרם החתימה?

בעיקרון לא, אבל במקרים מסוימים, שבהם מצבו של הלווה יוביל בסבירות גבוהה למימוש הערבויות, חובה על הבנק ליידע את הערב טרם החתימה על חוזה. ישנם מקרים שבהם הבנק ידע שהחייב נמצא בקשיים ושהלווה מנצל את מלוא מסגרת האשראי בחשבונו, ואף על פי כן החתים את הערב על ערבות לחשבון-  מבלי למסור לו את המידע. במקרה זה פסק בית המשפט בצורה נחרצת כי אי הגילוי מצד הבנק משחרר את הערב מערבותו.